Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 – Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan (Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi ABD’na başvuracak yardımcı doçent adayı için ÜDS/YDS’den en az 90 puan) veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

– Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

– Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

– Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

– Özgeçmiş ve yayın listeleri,

– Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

– Onaylı dil belgesi,

– Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

– Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ALAN PROF. DOÇ. Y. DOÇ.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü Fiziko Kimya (Konjuge Polimer ve Uygulamaları) 1
Matematik Bölümü Cebirsel Sayılar Teorisinde Eliptik Eğriler 1
Matematik Bölümü Betimsel Kümeler Kuramı ve Uygulamaları 1
Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği (Uzak Kızılötesi Işınım Uygulamaları) 1
Fizik Bölümü Hesaplamalı Katıhal Fiziği (Yüzey Fiziği, İki Boyutlu Malzemeler, Heterojen Kataliz) 1
Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Nörobiyoloji, Nörodejeneratif Hastalıklar 1
Moleküler Biyoloji ve Genetik Yapısal Biyokimya 1
İstatistik Çok Değişkenli Zaman Serisi Analizi, Zamansal Toplulaştırma Analizi 1
Psikoloji Uygulamalı Psikoloji (Sağlık Psikolojisi) 1
Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilgisayar 1
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Sinyal İşleme 1
Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Biyoteknolojisi 1
Çevre Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi ve Yayılı Kirlilik Kontrolü 1
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilişsel Robotbilim, Derin Öğrenme ve Bilişsel Görme 1
Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme 1
Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Kimyası ve Duyusal Analiz 1
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Deneysel Akışkanlar Mekaniği, Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçer, Optik Akış Ölçüm Teknikleri, Çırpan Kanat Aerodinamiği, Mikro Hava Araçları 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Hesaplamalı Deprem Mühendisliği, Mühendislik Sismolojisi 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapıların Doğrusal Olmayan Modellemesi ve Hesaplamalı Yapısal Mekanik 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapım Projelerinin Programlanmasında Kaynakların Optimizasyonu ile Mühendislik Öncesi Yapım Maliyetlerinin Keşfi 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Yönetimi ile Belirsizlik ve Risk Değerlendirmesi 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Köprü Tasarım ve Analiz Sistemleri ile Deprem İzolasyon Test ve Tasarım Metodları 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Betonarme Taşıyıcı Elemanların Deprem Yükleri Altında Yapısal Analizi ve Modellemesi ile Betonarme Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Doğrusal Olmayan Davranışı 1
Makina Mühendisliği Bölümü Talaşlı İmalatta Tezgah ve Takım Dinamiği 1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Katılımlı Planlama 1
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama, Alt yapı 1
Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım ve Anlatım Teknikleri, Mimaride Temsiliyet 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih 1
İşletme Bölümü Muhasebe 1
EĞİTİMİ FAKÜLTESİ
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi 1
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi 1
Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği 1
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim 1
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi 1
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Oşinografi (Deniz Bilim) ABD Tozların Atmosferik Taşınımı, Kimyasal Karakterizasyonu, Deniz Ekosistemine Etkileri 1
Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık ABD Denizel Canlılarda Populasyon Genetiği ve Genotoksikoloji 1
UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
Bilimsel Hesaplama Numerik Analiz ve Optimizasyon 1

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here