Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) ve Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi) Alımı.

Akademimizde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25’inci maddesinin (b) fıkrası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23’üncü ve 33’üncü maddeleri, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 27/04/2015 tarihli ve 2015/02 sayılı kararında belirlenen “Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 31/03/2017 tarihli ve 2017/10 sayılı kararı çerçevesinde (3) Yardımcı Doçent ve (1) Araştırma Görevlisi unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim elemanı alınacaktır.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.

Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün (10-24/04/2017 tarihleri arasında) içerisinde, mesai saatleri arasında, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 24/04/2017 tarihi Pazartesi günü saat 17:00’dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas olarak alınacaktır.

Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,

2) Kendisi ve eşi hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,

4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,

5) Araştırma Görevlisi kadrosuna müracaat eden adayların, son müracaat tarihi itibari ile (35) yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” çerçevesinde;

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Sayıları ve Başvuracakları Bilim Dalları ile ilgili olarak Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

 

Alanı Unvan Kadro Sayısı Adaylarda Aranan Özel Şartlar
Maliye Yrd. Doç. 1 Maliye alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak; Vergi Ahlakı üzerine yayınlanmış ulusal ve uluslararası çalışmaları olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yrd. Doç. 1 Ekonomi alanında yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak; Sürdürülebilir Kalkınma ve Devletin Ödeme Gücü üzerine yayınlanmış çalışmaları olmak.
Psikoloji Yrd. Doç. 1 Psikoloji alanında lisans yapmış olmak, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yüksek lisans yapmış olmak, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında doktora yapmış olmak; Aile Terapisi üzerine yayınlanmış çalışmaları olmak ve psikoloji alanında iş deneyimine sahip olmak.
Hukuk Araştırma Görevlisi 1 Hukuk ile Kamu Yönetimi alanlarında lisans mezunu olmak, Kentleşme ve Çevre alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

 

 

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir.

1) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Başvurdukları alanı belirtir dilekçe,

b) İki adet fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Özgeçmiş,

e) YDS/KPDS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan aldığı puanı gösterir belge,

f) Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin tasdikli* birer örneği,

g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,

ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

h) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4),

2) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Başvurdukları alanı belirtir dilekçe,

b) İki adet fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Özgeçmiş,

e) YDS/KPDS sonucunu (en az 50) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,

f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 70 puan) , (31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5.maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.)

g) Müracaat ettiği alana göre istenen Lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir,

ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

h) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4),

Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları ile bizzat müracaat edildiğinde, Başkanlığımızca fotokopileri alınarak işleme tabi tutulacak, ya da noter tasdikli suretleri ile müracaat edilecektir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Müracaatlarda teslim alınan adaylara ait belgeler, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde değerlendirildikten sonra, yazılı sınava çağrılacakların isimleri ve sınava ilişkin hususlar (Sınavın yapılacağı yer, zamanı, sonucu vb.) Polis Akademisi Başkanlığı web sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır.

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:

Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.

Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının tespit edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here