Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 – Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 – Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9 – Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (03/06/2017 – 19/06/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ BÖLÜM/ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 1 Baş boyun kanserlerinde antioksidan enzimler üzerine çalışma yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Genel Sanat Tarihi Profesör 1 1 Batı Toroslardaki Geleneksel Konutlar üzerine doktora yapmış olmak.
Fen Fakültesi Topoloji Profesör 1 1 İdeal Topolojik Uzaylarda Sürekliliğin Ayrışımları ve Ayırma Aksiyomları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Zooloji Profesör 1 1 Besinsel yağ asitlerinin böcek fizyolojisi üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Profesör 1 1 Kabahatler ve Bilişim Suçları alanında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Profesör 1 1 Nöroekonomi, Dijital Ekonomi, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile ilgili çalışmaları bulunması.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi Profesör 1 1 Rant Kollama, Regülasyon Ekonomisi, İktisadi Doktrinler Tarihi ile ilgili çalışmaları bulunması.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Kamu yönetiminde Performans Yönetimi ve Stratejik Yönetim, Kent Konseyleri ile ilgili çalışmaları bulunması.
İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Profesör 1 1 Fotoğrafçılık ve radyo yayıncılığı konusunda çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Profesör 1 1 Grafik tasarımı konusunda teorik ve uygulamalı çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Profesör 1 1 Lobicilik ve sağlık kurumlarında halkla ilişkiler konusunda çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Profesör 1 1 Reklam ve reklamda geleneksel imgeler konusunda çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Profesör 1 1 İletişim doyumu konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Profesör 1 1 İleri oksidasyon yöntemiyle atıksu arıtımı ve kimyasal olarak modifiye edilmiş adsorbanlar kullanarak ağır metal giderimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Maden Yatakları-Jeokimya Profesör 1 1 Biyo akkümülatör, hidrotermal, sedimanter ve lateritik tipte demir, masif sülfit yatakları ve Kütle dengeleme hesaplarına yönelik alterasyon jeokimyası konularında çalışmalar yapmış olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Profesör 1 1 Biyomekanik uygulamaların Fotogrametrik Yöntemlerle Değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Profesör 1 1 Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturulmasında Konumsal Veri Toplama Yöntemlerinin karşılaştırılması alanında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesör 1 1 Endokrinoloji uzmanı olmak, erken menopoz ile ilgili çalışması olmak.
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1 Palpebra tertia, harder bezi ve yağlı karaciğer sendromu konularında çalışmaları olmak.
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Zootekni Profesör 1 1 Bıldırcınlarda kuluçka ve civciv özellikleri ilişkisi, at yetiştiriciliği, sığır besiciliği, koyun yetiştiriciliği ve organik koyunculuk konularında çalışmış olmak.
Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Profesör 1 1 Piliç Sosis Üretiminde çalışmış olmak.
Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Profesör 1 1 Koruyucu toprak işleme ve Doğrudan ekim konusunda çalışmaları bulunmak.
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Doçent 1 1 Türk Müziği Kanun Enstrümanı Eğitim ve Öğretimine yönelik metodolojik çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Halı,Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Doçent 1 1 Göller Bölgesi’nde bitkisel dokumacılık ve hasır dokumalarının bazı teknik özellikleri ile ilgili araştırmalar yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuar Teknikleri Doçent 1 1 Klebsiella pneumoniae’ların Plazmid Profilleri ve ESBL özelliğinin araştırılması konusunda doktora çalışması yapmak.
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Akut Bruselloz ve Brusellar Spondilodiskitte serum Annexin A2 düzeyleri ile ilgili çalışması bulunması.
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Kronik Hepatit B’de serum Aopototic Cytokeratin 18 Neoepitope M30 (CK-18 M30) ve Matrix Metalloproteinase 2 (MMP-2) ile ilgili çalışması bulunmak.
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçent 1 1 Atriyal fibrilasyon hastalarında kardiyoversiyon sonrası sinüs ritminin idamesinde statin tedavisi ile ilgili tez çalışması bulunması.
Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 1 Radyasyon onkolojisi alanında ulusal yeterlilik sertifikası olmak. Deney Hayvanı ve hücre kültürü alanında çalışması bulunmak.
Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 1 Radyasyon onkolojisi alanında ulusal yeterlilik sertifikası olmak. Deney Hayvanı ve hücre kültürü alanında çalışması bulunmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1 Doçentliğini Sağlık Bilimleri Biyokimya alanında almış olmak, Ovariektomize ratlarda pinealektomi ve melatonin uygulamasının leptin üzerine etkisi konusunda çalışması olmak ve yurt dışı deneyimleri olmak.
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Doçent 1 1 Deneysel solunum sistemi enfeksiyonunda makrolidlerin antiinflamatuar etkinliğini çalışmış olmak.
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler YO Sosyal Hizmet Bölümü Yrd. Doç. 4 1
Çumra Meslek Yüksekokulu Coğrafi Bilgi Sistemleri Yrd. Doç. 1 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında çalışmaları olmak.
Kadınhanı Faik İçil M.Y.O. Dış Ticaret Yrd. Doç. 3 1 Marka değeri, kurumsal itibar ve ar-ge konularında çalışmaları bulunmak.
Kadınhanı Faik İçil M.Y.O. Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Yrd. Doç. 3 1 Sayısal Isı Transferi konusunda doktora yapmış olmak
Spor Bilimleri Fakültesi Hareket ve Antrenman Bilimleri Yrd. Doç. 1 1 Egzersiz ve büyüme, ghrelin, leptin ve irisin hormonları arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Yrd. Doç. 2 1 Rekreasyonel spor programı sunan işletmelerde hizmet kalitesi konusunda Doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yrd. Doç. 1 1 Yoğun bakım yandal uzmanı olmak, deneysel beyin ölümü çalışması bulunmak.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Yrd. Doç. 1 1 İleri laparoskopik cerrahi uygulamalarında deneyim sahibi olmak. Nanoteknolojinin tıpta kullanımı ile ilgili çalışmalarının olması.
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. 3 1 Tıp Doktoru olmak, Histoloji ve Embriyoloji Tıpta Uzmanlık ve Üremeye Yardımcı Teknikler Eğitimi almış olmak ve Embriyoloji laboratuvar (Embriyolog) tecrübesi olmak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here