HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve
koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre
öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 22 Mart – 7 Nisan 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar
doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili
Dekanlıklara ve Enstitü Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise
Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma
etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş
olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri)
uymaları gerekmektedir.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için
asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici
herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için
8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte,
yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri,
kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi
(Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak
adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi
Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin
Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından
onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası
olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından
düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi
alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri
gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi
http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.
Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro
başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu
içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin
ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe
yükleyerek teslim edeceklerdir.
Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.
İlan olunur.
FAKÜLTE,ANABİLİM/ANASANAT DALLARI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Endodonti Yrd. Doçent (1) 1
Ortodonti Yrd. Doçent (2) 1

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Biyokimya Doçent(3) 1
Klinik Eczacılık Yrd. Doçent (4) 1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İngiliz Dilbilimi Yrd. Doçent (5) (6) 1
Psikoloji Yrd. Doçent (7) 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Profesör (8) 1
Eğitim Yönetimi Profesör (9) 1
Fen Bilgisi Eğitimi Doçent (10) 1
Fizik Eğitimi Doçent (11) 1

FEN FAKÜLTESİ
Aktüerya Bilimleri Profesör (12) 1
Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Profesör (13) 1
Uygulamalı Biyoloji Doçent (14) 1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Grafik Profesör (15) 1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Profesör (16) 1
Resim Profesör 1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Hemşirelik Esasları Yrd. Doçent (17) 1
Psikiyatri Hemşireliği Yrd. Doçent (18) 1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Pazarlama Doçent (5)(19) 1
Maliye Teorisi Yrd. Doçent (20) 1
Sayısal Yöntemler Yrd. Doçent (5)(21) 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Uygulamalı Jeoloji Profesör (22) 1
Mekanik Yrd. Doçent (5) (23) 1
Nükleer Bilimler Yrd. Doçent (5) (24) 1
Nükleer Teknolojiler Yrd. Doçent (5) (25) 1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Çocuk Gelişimi Yrd. Doçent (26) 1

TIP FAKÜLTESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör (İngilizce)(5) (27) 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör (Türkçe) (5) (28) 1
Genel Cerrahi Profesör (İngilizce) (5) (29) 1
İç Hastalıkları Profesör (Türkçe) (5) (30) 1
Göğüs Hastalıkları Doçent (İngilizce) (5) (31) 1
Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Doçent (Türkçe) (5) (32) 1
İç Hastalıkları Doçent (Türkçe) (5) (33) 1
Ortopedi ve Travmatoloji Doçent (Türkçe) (5) (34) 1
Radyasyon Onkolojisi Doçent (İngilizce)(5) (35) 1
Biyoistatistik Yrd. Doçent (İngilizce)(5) (36) 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doçent (Türkçe)(5) (37) 1
Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Yrd. Doçent (İngilizce)(5) (38) 1
İç Hastalıkları Yrd. Doçent (Türkçe)(5) (39) 1
Tıbbi Mikrobiyoloji Yrd. Doçent (Türkçe)(5) (40) 1

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Doçent (41) 1

AÇIKLAMALAR
1. Lazer taramalı mikroskop, apikal sızdırmazlık ve adezyon konularında deneyimli
olmak.
2. Temporomandibular eklemin üç boyutlu değerlendirilmesi konularında deneyimli
olmak.
3. Biyokimya alanında doktora derecesine sahip ve eczacı olmak, enzim kinetiği
konusunda deneyimli olmak.
4. Biyofarmasötik ve Farmakokinetik alanında doktora derecesine sahip ve eczacı olmak.
İlaç ve/veya zehir bilgi hizmetlerinde deneyimli olmak.
5. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların
ilgili birimlere atanması için Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan yabancı
dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben
Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.
6. İngiliz Dilbilimi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.
7. Psikoloji Bölümü mezunu olmak, deneysel psikoloji alanında lisansüstü akademik
dereceleri bulunmak ve psikofizyoloji alanında deneyimli olmak.
8. Doçent unvanını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak.
9. Doktora derecesini ve doçent unvanını Eğitim Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında
almış olmak. Öğretmen yetiştirme konusunda deneyimli olmak.
10. Fen eğitiminde yapılandırmacı öğrenme ve süreç değerlendirme konularında deneyimli
olmak.
11. Doçent unvanını Fizik Eğitimi alanında almış olmak, fizik eğitiminde bilgisayar
ortamında görselleştirme ve problem kurma konularında deneyimli olmak.
12. Hayat sigortaları matematiği konusunda deneyimli olmak.
13. Kategorik veri analizi konusunda deneyimli olmak.
14. Coleoptera sistematiği ve adli entomoloji konularında deneyimli olmak.
15. Elektronik oyun, kavram ve arayüz tasarımı konularında deneyimli olmak.
16. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında sanatta yeterlik derecesine sahip olmak ve
temel tasarım eğitimi konusunda deneyimli olmak.
17. Hemşirelik Esasları alanında doktora derecesine sahip olmak, eğitimde standart hasta
ve simülasyon yöntemleri konularında yurt dışı deneyime sahip olmak.
18. Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak, psikodrama konusunda
eğitim ve deneyim sahibi olmak.
19. İşletme alanında lisans ve Pazarlama alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
Pazarlama alanında doktora tezi yazmış olmak.
20. Maliye alanında doktora derecesine sahip olmak.
21. Sayısal yöntemler ve yöneylem araştırmaları alanında deneyimli olmak.
22. Toprak kirliliği, temizleme yöntemleri ve jeolojik kökenli tehlikelerin bölgesel ölçekli
değerlendirilmesi konularında deneyimli olmak.
23. Kompozit, tekstil ve fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin sonlu eleman
modellenmesi konularında deneyimli olmak.
24. Nükleer Enerji Mühendisliği lisans diplomasına ve Termodinamik alanında doktora
derecesine sahip olmak. Termodinamik alanında deneyimli olmak.
25. Nükleer Enerji Mühendisliği lisans diplomasına ve doktora derecesine sahip olmak,
nükleer yakıt çevrimi ve atık idaresi konularında deneyimli olmak.
26. Lisans eğitimini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Gelişimi alanında tamamlamış
olmak, ev temelli erken müdahale konusunda deneyimli olmak.
27. İleri Nörolojik Bilimler doktora derecesine sahip olmak.
28. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Yandal Uzmanı olmak, Hemofili konusunda
uluslararası sertifika sahibi olmak.
29. Toraks cerrahisi konusunda en az 2 yıllık yurt dışı eğitime sahip olmak.
30. Gastroenteroloji Uzmanı olmak. Karaciğer nakli sonrasında gelişen bilier sorunların
ERCP ile tedavisi konularında deneyimli olmak.
31. İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Uzmanı olmak. Erişkin kistik fibrosis hastalarının
tedavisi konularında deneyimli olmak.
32. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, kemik iliği nakil
hastalarında gelişen enfeksiyonlar konusunda en az 1 yıllık yurt dışı deneyimi
bulunmak.
33. Nefroloji uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası board sınavlarında başarı belgesine sahip
olmak.
34. Pediatrik Ortopedi’de navigasyon destekli korreksiyon osteotomileri konularında
deneyimli olmak.
35. Tıp Doktoru ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak.
36. Biyoistatistik alanında doktora derecesine sahip olmak. Yaşam çözümlemesi konusunda
deneyimli olmak.
37. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak.
38. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavi yanıtı ve genetik boyutları konularında
deneyimli olmak.
39. Romatoloji Uzmanı olmak. Kapilleroskopi konusunda deneyimli olmak.
40. Tıp doktoru ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak. Klinik Mikrobiyoloji laboratuvar
yönetiminde deneyimli olmak.
41. Yabancı dil olarak Türkçe öğretim alanında deneyimli olmak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here