DUYURU
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi
belirtilen kadrolara iki aşamalı (yazılı ve sözlü) sınav sonucuna göre naklen (kurum içi) “İl
Müftü Yardımcısı (Bayan)” alımı yapılacaktır.

MÜNHAL KADROLARIN BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ

İl Müftü Yardımcısı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

ADANA 1
ANTALYA 1
AYDIN 1
BALIKESİR 1
DENİZLİ 1
DİYARBAKIR 1
ERZURUM 1
GAZİANTEP 1
HATAY 1
KAHRAMANMARAŞ 1
KAYSERİ 1
KOCAELİ 1
MALATYA 1
MERSİN 1
MUĞLA 1
ORDU 1
SAKARYA 1
SAMSUN 1
ŞANLIURFA 1
TEKİRDAĞ 1
TRABZON 1
VAN 1
TOPLAM 22

I- BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
4. Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl (6) görev
yapmış olmak,
5. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre
çalışıyor olmak,
6. Bayan olmak.
7. İl Müftü Yardımcılığı müktesebi bulunmamak

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı
bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine
başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak
adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
2. Başvurular 29.03.2017 (saat 08:30)-12.04.2017 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız
DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi
(Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim
edilecektir.

IV- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
1. İl müftü Yardımcılığı (Bayan) sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.
2. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
3. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan
almak gerekmektedir.
4. Yazılı Sınav Konuları;
a) Kur’an-ı Kerim,
b) Arapça,
c) Tefsir,
ç) Hadis,
d) Kelam,
e) Fıkıh,
f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,
g) Dinî ve meslekî genel kültür,
ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,
5. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
6. Sözlü Sınav Konuları;
Adaylar, sözlü sınavda sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
b) Arapça (30 puan),
c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),
d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan),
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
7. Sınava ( yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet
İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile
“Müftü Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.
8. Yazılı sınav tarihi, başvuruların alınması ve yazılı sınav için gerekli hazırlıkların
tamamlanmasından sonra; sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve
sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet
sitesinde ayrıca ilan edilecektir.
9. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav)
adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
10. Adayların yazılı sınava katılacakları sınav merkezleri ve sınav salonları ile sözlü sınava
katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınava katılacakları sınav merkezleri sınav giriş
belgelerinde yer alacaktır.
11. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik
belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik
belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı
veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
12. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir
sınav hakkı verilmeyecektir.
13. Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi üzerinden
öğreneceklerdir.
14. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması
alınarak hesaplanacaktır.
15. Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere öncelikle sınav puanı dikkate
alınacaktır. Puanların eşit olması halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet
süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.
16. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl,
diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

V- İTİRAZLAR
1. Adaylar, sınav sorularına ve yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınavın yapıldığı
tarihten itibaren; sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sözlü sınav sonuçlarının ilan
edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına
yapacaklardır.
2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
3. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan
dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI- ATAMA İŞLEMLERİ
1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı
sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
2. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

VII- DİĞER HUSUSLAR
1. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların
başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri
kesilecektir.
2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer
hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.
3. Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem
yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
4. Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.

VIII- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya ANKARA
e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 285 85 72
İlgililere duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here